Infoprmacje o projekcie
„e-Zawoja - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą”

Gmina Zawoja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet I Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na realizację projektu pn. „e-Zawoja - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą”. Całkowita wartość projektu wynosi
650 027,04 zł z czego wysokość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 75% co stanowi kwotę
487 204,60 zł.

Głównym celem projektu „e-Zawoja - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą” było wdrożenie w Urzędzie Gminy Zawoja oraz udostępnienie urzędnikom, mieszkańcom Gminy, a także przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Zawoja innowacyjnego narzędzia informatycznego - Zintegrowanego Systemu Informatycznego, którego funkcjonowanie gwarantuje m.in. szeroki dostęp do usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy drogą elektroniczną dla mieszkańców Gminy Zawoja oraz przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze, udostępnienie dla szerokiego grona zainteresowanych tym osób, podmiotów, organizacji, czy innych instytucji licznych informacji – baz danych i rejestrów, pozostających obecnie w gestii Urzędu Gminy oraz w ograniczonym zakresie udostępnianych poza tą instytucją, podniesienie jakości usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy Zawoja, zwiększenie komfortu oraz skrócenie czasu obsługi interesantów, zgłaszających się do Urzędu Gminy Zawoja, upodmiotowienie interesanta Urzędu Gminy, zwiększenie efektywności urzędników w zakresie zarządzania gminą – jej majątkiem, budżetem, bieżącymi sprawami i problemami samorządu, podniesienie komfortu pracy urzędników – wyraźne przyspieszenie tempa wykonywania licznych czynności administracyjnych, obniżenie kosztów świadczenia przez Urząd Gminy usług publicznych, zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu, a także poprawę warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy, kreowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych i potencjalnych korzyści dla obywateli.

W ramach projektu wyposażono Urząd Gminy Zawoja w wysokiej jakości serwery, stacje robocze, drukarki, czytniki kodów kreskowych. Ponadto wyposażono urząd w programy dziedzinowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, m.in. systemy podatkowe, księgowe, kadrowe, płacowe, elektroniczny obieg dokumentów, a także platforma elektroniczna e-Urząd umożliwiająca integrację z Elektroniczną skrzynką podawczą i inne zintegrowane ze sobą, a tym samym usprawniające pracę w urzędzie. Ponadto uruchomiono PIAP – Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, poratal umożliwiający kontakt on- Line obywatela z urzędem (dostępnych 13 usług on-line).

Ponadto warto wspomnieć o długofalowych konsekwencjach realizacji tego projektu takich jak: podniesienie komfortu zamieszkiwania na terenie Gminy Zawoja, ożywienie gospodarcze w Gminie, będące rezultatem ułatwienia i przyspieszenia licznych procesów, związanych z obsługą podmiotów gospodarczych już prowadzących działalność w Gminie, jak również osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, czy inwestorów spoza terenu Gminy, potencjalnie zainteresowanych jej obszarem, jako miejscem prowadzenia działalności, poprawa wizerunku Gminy Zawoja w powiecie, a nawet regionie, promocja Gminy Zawoja, jako innowacyjnej jednostki, zapewniającej mieszkańcom swojego obszaru dostęp do nowoczesnych technologii, ułatwiających codzienne kontakty z Urzędem.

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!